Tuesday, February 22, 2011

Ustaz Halim Nasir - Kaum Nabi Lut


- Perihal amar makruf nahi mungkar
- Sikap Nabi Ibrahim terhadap bala Allah terhadap kaum Nabi Lut
- Kemuliaan sikap Nabi Ibrahim
- Bala terhadap kaum Nabi Lut
- Kisah Nabi Lut dan kaumnya

--->Download

No comments:

Post a Comment